suasana-puji-pujian di acara malam puji-pujian Gloria MPPPK Petra pada Minggu malam (18/12/2016)